ZAWIADOMIENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI  CZŁONKÓW DO GRUP CZŁONKOWSKICH

 
Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Jarosławiu uprzejmie zawiadamia, że Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku dokonałapodziału Członków Spółdzielni na następujące Grupy Członkowskie:
 
1.  Grupa Członkowska nr I, do której przynależą Członkowie mający miejsce zamieszkania w rejonach następujących ulic, osiedli lub miejscowości:
Jarosław ul. J. Słowackiego, os. Jagiellonów, ul. 3 Maja, Pl. Mickiewicza, ul. W. Sikorskiego, os. Legionów, os. Wojska Polskiego, ul. J. Poniatowskiego, ul. S. Czarnieckiego, ul. S. Konarskiego, ul. Pruchnicka, ul. Strzelecka, ul. Elektrowniana, Tzw. Kolonia Oficerska, os. M. Kopernika, os. Prośbów, os. Tysiąclecia, os. Słoneczne, os. Kombatantów, ul. Zbożowa, ul. Przemyska, os. Kalinki; Munina, Morawsko, Kidałowice, Chłopice, Mokra, Pawłosiów, Widna Góra, Tuczempy, Ostrów, Radymno, Sośnica, Przemyśl, Duńkowice, Rokietnica, Tyniowice, Roźwienica, Bystrowice, Rudołowice, Jodłówka, Pruchnik; figurujące w rejestrze Członków Spółdzielni w dniu 31.12.2022r.
 
2.   Grupa Członkowska nr II,do której przynależą Członkowie mający miejsce zamieszkania w rejonach następujących ulic, osiedli lub miejscowości:
Jarosław ul. Jana Pawła II, ul. Grunwaldzka, ul. I. Kraszewskiego, ul. Pełkińska, ul. Lubelska, ul. Grodzka, ul. Rynek, ul. Zamkowa, ul. Tarnowskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dolnoleżajska, ul. Misztale, ul. J. Kilińskiego, ul. H. Sienkiewicza, ul. S. Żeromskiego, ul. Bandurskiego, ul. Grodziszczańska, ul. Krakowska, ul. Szczytniańska, ul. Lotników, ul. Konfederacka, ul. K. Skarbowskiego, ul. Zwierzyniecka, ul. Sanowa, os. K. Pułaskiego, os. Armii Krajowej, os. W.Witosa os. J. Piłsudskiego, ul. Kruhel Pełkiński, Maleniska, Cieszacin, Zarzecze, Tywonia, Wierzbna, Ożańsk, Przeworsk, Kańczuga, Szówsko, Wiązownica, Radawa, Mołodycz, Koniaczów, Zapałów, Lubaczów, Zgoda, Makowisko, Laszki, Miękisz Stary, Miękisz Nowy, Sieniawa, Pełkinie, Wólka Pełkińska, Tryńcza; figurujące w rejestrze Członków Spółdzielni w dniu 31.12.2022r.

 


Zarząd
"Społem"  Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
w Jarosławiu 

PRZETARG

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jarosławiu

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości

położonej w Jarosławiu przy ul. Reymonta 3.

 

I

1. Przedmiotem przetargu objęte jest wieczyste użytkowanie gruntu działek nr 2661 i 2662 o łącznej pow. 0,0772 ha wraz z budynkiem o powierzchni użytkowej 211 m².

2. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, wpisana w Księdze Wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu pod numerem KW 60018/1.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 749 000,00- PLN ( słownie złotych: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 )

4. Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2023r. o godz. 12ºº w siedzibie Spółdzielni ul. Jana Pawła II 4 w Jarosławiu, VI piętro pokój 601.

II

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia przetargu, do godz. 9ºº w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. Wadium można wpłacić w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank PEKAO S.A.I o/Jarosław nr 68 1240 2571 1111 0000 3342 2604

3. W przypadku wpłacenia wadium przelewem należy okazać potwierdzenie dowodu wpłaty Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu .

4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające zadłużenie wobec Spółdzielni.

III

1. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium – nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

2. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

IV

1. Oferentowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

2. Wadium oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu . Jeżeli wpłata wadium nastąpiła przelewem zwrot wadium nastąpi w ciągu trzech dni.

3. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.


 
OGŁOSZENIA


„Społem” Powszechna Spółdzielnia spożywców w Jarosławiu wynajmie:

1. Lokal użytkowy o powierzchni 122 m na ul. Jana Pawła II 21 w Jarosławiu.
2.  Pokoje biurowe na III piętrze w budynku Domu Handlowego przy ul. Jana Pawła II 4 w 
     Jarosławiu.

3. Powierzchnię handlową 112 m2 mieszczącą się na II piętrze budynku Domu Handlowego 
    „ALFA”  przy ul. Jana Pawła II 4 w Jarosławiu.

4. Lokal użytkowy o powierzchni 430 m2 przy ul. 3-go Maja 11 w Jarosławiu tzw. "Sezam".
5. Lokal użytkowy o powierzchni 145 m2 przy ul. 3-go Maja 11 w Jarosławiu tzw. "Sezam".
6.  Pokój biurowy o powierzchni  44 m2 ul. Racławickiej 1A w Jarosławiu.

7.  Lokal użytkowy o powierzchni 186 m2 na ul.  Pułaskiego 12  w Jarosławiu.
8. Lokal użytkowy o powierzchni 285 m2 mieszczący się w budynku "JUBILAT" na os. 
    Piłsudskiego  w Jarosławiu.

9. Lokal użytkowy o powierzchni 124 m2 na ul.  Reymonta 3  w Jarosławiu.
10 . Lokal użytkowy o powierzchni 77 m2 na os.  Kalinki 4  w Jarosławiu.
11 . Lokal użytkowy o powierzchni 56 m2 na os.  Kalinki 4  w Jarosławiu.
12 . Lokal użytkowy o powierzchni 85 m2 na os.  Kalinki 4  w Jarosławiu.

   Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu  (16) 621-58-17.

 
copyright © by pssjaroslaw.pl
XHTML CSS